ביהודה הנשיא
5 חד' מיוחדת, 
חזית ונוף, כיוונים
מצוינים +גג צמוד
 בטאבו עם היתרים

ברבי טרפון
3 וחצי חד'
במצב מעולה
כיווני אוויר מצוינים
נוף מדהים, חזית

בבלעדיות
בבלעדיות

בתחילת ריב"ל
3 חד', ק"ב
מרפסת גדולה
פונה לנוף
אופציות ממשיות
להרחבה

בבלעדיות

חייבת להימכר
בריב"ל 5 חד'
יחידת הורים
קומה נוחה

בבלעדיות

חדש! בתחילת
רבי יהושע 
דופלקס מפואר,מחולק
 ל5 חד', +דירה
 מושכרת ב3,500 ש"ח
כחדש, יח"ה
מוארת ומאווררת

בבלעדיות

חדש! בתחילת
3 חדרים
מרווחת ומטופחת
אופציה להרחבה
מחסן
1,300,000 ש"ח

בבלעדיות