top of page
בבלעדיות

בנהר הירדן - חזית לרחוב!

דירת 3 חדרים

משופצת ברמה גבוהה

+ מרפסת סוכה גדולה

+ 2 מחסנים צמודים

תב"ע מאושרת ל-5 חדרים!!!

בבלעדיות

ברחוב הרצוג

דירת 4 חדרים

סלון גדול, מוארת

ממזוגת, מסורגת

+ אופציות הרחבה מגוונות

בבלעדיות

ברבי טרפון

דירת 3.5 חדרים

קומה נוחה

משופצת ומשודרגת

+ מטבח פסח

+ 2 יחידות מניבות

+ גג מוצמד

בבלעדיות

ברבי טרפון

דירת 4 חדרים

משופצת חלקית

3 כיווני אוויר

נוף מטורף!!

+ תב"ע מאושרת ל-6 חדרים

+ תב"ע מאושרת ל-2.5 חדרים על הגג

בבלעדיות

בבעלזא החדשה

יחידת דיור 2 חדרים

חלונות לרחוב

מושקעת מאוד!!

מחיר מציאה

תשואה גבוהה למשקיעים

bottom of page